Инпласт ООД изпълнява проект по ОП”Иновации и конкурентноспособност”2014-2020


Инпласт” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката  BG16RFOP002-2.040-391-C01 за проект „Подобряване на производствения капацитет на  фирма Инпласт ООД” по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“2014-2020  съфинансирана от  Европейския съюз чрез  Европейския  фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 550 000.00 лв.,от които 327 250,00лв. – европейско и 57 750,00 лв. – национално съфинансиране .

Проектът цели повишаване на производствения капацитет и засилване потенциала на предприятието, в т.ч. и на експортния потенциал.

Очакваните резултати от успешното изпълнение на проекта са:

  • Повишаване на ресурсната ефективност и ефикасност на производството;
  • Увеличаване на обема на износа на продукция/стоки;
  • Повишаване на производителността.
  • Създаване на възможност за производство на нови видове продукти

Проектът ще бъде реализиран чрез инвестиции в материални активи ;

  • WPC  Гранулираща линия-1бр.
  • WPC  Екструзионна линия с 3 бр.матрици -1бр.
  • WPC Щампираща машина 3D-1бр.

Срок на договора:12месеца (17.02.2020г.-17.02.2021г.)

Leave a Reply