Daily archives: February 27, 2020


Инпласт” ООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката  BG16RFOP002-2.040-391-C01 за проект „Подобряване на производствения капацитет на  фирма Инпласт ООД” по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“2014-2020  съфинансирана от  Европейския съюз чрез […]

Инпласт ООД изпълнява проект по ОП”Иновации и конкурентноспособност”2014-2020