Тръжна документация за провеждане на процедура


Във връзка с изпълнението на договор ДБФП BG16RFOP002-2.040-391-C01 по ОП “Иновации и конкурентноспособност 2014-2020” ИНПЛАСТ ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет на дейност – Доставка и въвеждане в експлоатация по следните обособени позиции:

Обособена позиция 1. WPC  Гранулираща линия-1бр.

Обособена позиция 2. WPC  Екструзионна линия с 3 бр.матрици -1бр.

Обособена позиция 3. WPC Щампираща машина 3D-1бр.

Срок за подаване на оферти: 23 април 2020 г.

Документите по процедурата може да изтеглите от тук:

Leave a Reply